Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsplan


BK Gladans övergripande ”Ramverk” (arbetas fram under säsongen 2014-2015)


Inledning

Idrotten är Sveriges nästa största folkrörelse, efter Svenska kyrkan, och består av ca 3 miljoner medlemmar. Idrotten är strukturerad via  70 specialidrottsförbund och ca 20 000 föreningar. Vår specialidrott är basket, vår förening är Gladan Basket och våra lag går att finna i ovan länklist.

De idrotter som är medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF) har skapat gemensamma riktlinjer för idrottens utformning i föreningar och förbund. Dessa riktlinjer sammanfattas i dokumentet ”Idrotten vill”. Idrotten vill handlar om idrottens idé och vår förening har skapat vår verksamhetsplan efter dess innehåll.

Vår verksamhetsplan är till för alla medlemmar i föreningen. Förhoppningen är att verksamhetsplanen ska visa vägen för det interna arbetet i föreningen. Verksamhetsplanen klargör vår verksamhetsidé och värdegrund. Den visar åt vilket håll vi vill driva vår förening samt vad som är på gång under årets alla dagar. Vi reserverar oss samtidigt mot att verkställandet av den planerade verksamhetet kan medföra oförutsedda händelser som innebär förändringar i det dagliga arbetet samt verkamhetsplaneringen. Allting vi planerar och verkställer blir därmed också lärdomar för kommande verksamhetsår. 

Verksamhetsplanen ska också definiera våra mål och ambitioner. Våra aktivieter för året ska dessutom återfinnas i föreingens ekonomiska budget. 

 

Vår värdegrund

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Verksamhetsplan säsongen 2014-2015

Bild saknas

Verksamhetsidé (varför)

Vi tror på både bra i idrott och bra idrott. Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Fysisk utveckling:

Kroppen är skapad för aktivitet. Idrott är fysisk aktivitet. Därför är idrott bra och utvecklande för oss människor. Genom idrottsverksamheten tränar vi och utvecklar kroppen så att vi mår bra och kan prestera mera såväl på basketplanen som i vardagen. Idrotten har på så sätt stor betydelse för vår hälsa.

Psykisk utveckling:

Idrott svarar mot djupt liggande mänskliga behov. I idrotten får vi utlopp för glädje och spontanitet, vi trivs och mår bra. Människan behöver utmaningar och mål att sträva efter. Idrott är utmanande och spännande. I idrotten finns ett inbyggt tävlingsmoment som inspirerar oss att testa våra gränser, att uppnå bättre resultat och att prestera mer. Att nå ett uppsatt mål skänker tillfredsställelse oavsett nivå. Att kämpa tillsammans med andra för att nå detta mål ger erfarenheter som är värdefulla på livets alla områden. Idrott rätt bedriven är bra för barn. Forskningsresultat visar att idrottsaktiviteter medverkar till barns allsidiga utveckling, såväl fysiskt som intellektuellt. Därför bör alla barn ha möjlighet att idrotta varje dag – i skolan, i föreningen eller spontant i bostadsområdet.

Social utveckling:

Idrott ger gemenskap. För många är kamratskapet i föreningen ett avgörande skäl att engagera sig. De får i föreningen en trygg social gemenskap. Barn och ungdomar lär sig att respektera och umgås med andra människor, också över generationsgränser, kulturella och etniska gränser. Genom ledarna får de positiva vuxna förebilder. Samhörigheten i föreningen motverkar människors isolering. Idrott i förening ger därmed ett mervärde som ska vara tillgängligt för alla.

Kulturell utveckling:

På de flesta orter i landet finns en eller flera idrottsföreningar. Genom sin verksamhet bidrar de till bygdens utveckling och skapar en värdefull identifikation med orten. Idrotten har genom sin oregisserade dramatik, samhörighetskänsla och elitutövarnas skicklighet en stark attraktionskraft på människor i alla samhällsskikt och i alla åldrar. Som förebilder är elitidrottarna av stort värde för barn och ungdomar.

Idrottens baksida:

Som konstaterat är idrott i mångt och mycket bra men eftersom idrott betyder så mycket i så många människors liv är det också viktigt att den bedrivs på ett bra sätt. Idrottsrörelsen strävar därför efter att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten och anpassa den efter de utövarnas behov och önskemål. I dialog med föräldrarna kommer via att diskutera idrottens baksida.

Innehåll (vad)

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre. 

Vi formar all vår verksamhet efter följande deviser:

- Den som har roligt är beredd att ge mera,

- Du har den teknik din fysik tillåter,

- Din teknik skapar möjligheter och förutsättningar för lagets taktik.

Enligt ovan deviser så måste vår träning prioriteras enligt 1. Glädje, 2. Fysik, 3. Teknik och 4. Taktik.

Metod (hur) – för barn upp till 12 år

 Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med tolv års ålder. Barnidrotten utgår från ett barnrättsperspektiv. Där får barnen leka och pröva på olika idrotter och därigenom utveckla fysiska grundfärdigheter. Barnets allsidiga utveckling är normgivande för verksamheten. För barn är tävlingen ett naturligt inslag i idrotten, liksom i leken. Idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen). En förenklad sammanfattning av FN:s barnkonvention är att barn är inte vuxnas ägodelar utan är egna individer med egna rättigheter. Vi vill därför ordna vår idrott enligt följande:

Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt.

Idrott för barn ska utformas så att de kan lära sig idrotten och få ett livslångt intresse för den.

Idrott för barn ska i första hand bedrivas i enkla former i närområdet. Även tävlingsverksamheten ska huvudsakligen ske lokalt och resultaten ska ges liten uppmärksamhet.

Idrottsföreningarna ska erbjuda alla barn en kamratlig och trygg social miljö, där de kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra.

Idrott för barn ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.

Barn ska i idrottsverksamheten få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel.

Barn mår bra av att utöva flera olika idrotter och ska ha rätt att göra detta i olika föreningar.

Idrottsrörelsen ska i samverkan med skolan bidra till ökad fysisk aktivitet inom ramen för den samlade skoldagen.

• Toppning är absolut förbjudet och det innebär att alla spelar lika mycket. Enda avsteget är om barnet inte vill spela match, eller om de nyligt har börjat träna med Gladan.

Metod (hur) – för ungdomar mellan 13-20 år

För spelare mellan 13 år och 15 år skall alla spela minst en period med aldrig mer än 3 perioder.  I denna ålder skall spelarna inte flytta runt mellan olika lag utan de spelar med sina kamrater.

Fr o m 16 år ålder skall Gladan verka för att spelarna inte tränas av  föräldrar.Gladan skall ha som mål att ha deltagande lag i RM för U15 och U16. Vid SM för U17 skall vi ha som mål att ha ett deltagande lag. 

Fr o m U17 skall Gladan erbjuda lag för både de som vill satsa mer och de som har en lägre ambition med sitt basketspelande men fortfarande vill träna och spela matcher. Det innebär att vi i vissa årgångar har flera lag med olika ambitionsnivå. Deltagandet i de olika lagen skall styras av ambition och inte bara kunskap.

Uppdaterad: 11 JAN 2015 00:48 Skribent: Styrelsen

Postadress:
BK Gladan - Basket
Box 11052
97627 Luleå

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: gladan.basket@gmail....

Se all info